Noi modificări la Codul transporturilor rutiere

Prin Legea nr. 423 din 22.12.2023 (publicat în Monitorul Oficial Nr.55-57 art.77 din 06.02.2024) pentru modificarea unor acte normative (ajustarea legislației în domeniul transporturilor rutiere), Parlamentul Republicii Moldova a adoptat noi modificări la Codul transporturilor nr.150 /2014. Mai jos vom prezenta cele mai importante modificări la Codul transporturilor rutiere:

Sancțiuni și erințe privind eliberarea autorizațiilor unitare și multiple de transport rutier în traficul internațional de mărfuri.

Articolul 31 17  se completează cu alineatele (3) și (4) cu următorul cuprins:

„(3) În vederea utilizării eficiente a autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, în situația în care, conform datelor analitice, se constată că stocul de autorizare nu va fi epuizat până la sfârșitul anului, după data de 1 decembrie, dar nu. mai târziu de 15 decembrie, prin ordinul conducătorului Agenției, autorizațiile se trec dintr-o categorie în alta fără a ține cont de criteriile de încadrare. Datele analitice și proiectul ordinii se supun consultărilor publice și se remit spre avizare organului central de specialitate și asociații profesionale de profil reprezentativ cu cel puțin 10 zile înainte de emiterea ordinii.

(4) Autorizările unitare de transport rutier internațional de mărfuri se eliberează cu sau fără indicarea denumirii operatorului de transport rutier. Lista autorizațiilor eliberate fără indicarea denumirii operatorului de transport rutier se aprobă prin ordinul conducătorului Agenției, după consultarea asociațiilor profesionale de profil reprezentative.”

La articolul 31 20 , litera b) se completează cu textul: „Se vede dovezi concludente următoare:

– în caz de pierdere – anunțul publicat într-o publicație periodică cu acoperire națională;

– în caz de sustragere – dovada înregistrării cazului la organele de poliție;

– în caz de distrugere – autorizația deteriorată sau explicație în scris privind circumstanțele cazului.”

La articolul 31 24 :

alineatul (4) va avea următorul cuprins:

„(4) În cazul declarării repetate în decursul unui an calendaristic a pierderii, sustragerii sau a distrugerii autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, parc eligibil al operatorului de transport rutier, calcul la distribuire, se diminuează, pentru a distribui. următoare 12 luni din momentul constatării, cu 10% din numărul vehiculelor rutiere, pentru tipul dat de autorizații.”

articolul se completează cu alineatele (4 1 )–(4 3 ) cu următorul cuprins:

„(4 1 ) În cazul utilizării autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, false, declarate pierdute, sustrase, distruse sau a celor deteriorate și/sau modificate, parc eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare , se diminuează, pentru următoarele 12 luni din momentul constatării, cu 10% din numărul vehiculelor rutiere, pentru tipul dat de autorizații, cu suspendarea pe un termen de lună din sistemul informațional „e-Autorizare transport”.

(4 2 ) În cazul nerestituirii repetate în decursul unui an calendaristic a autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, în termenul de stabilitate sau în cazul utilizării acestora cu depășirea termenului de stabilitate, parc eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se diminuează cu 5% până la sfârșitul anului calendaristic, din momentul constatării, pentru tipul dat de autorizații.

(4 3 ) Pentru încălcările prevăzute la alin.(4)–(4 2 ), diminuarea parcului eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se aplică în limita a cel mult 30% din numărul vehiculelor rutiere.”

alineatul (6) se abrogă;

alineatul (8) va avea următorul cuprins:

„(8) Se interzice restituirea autorizațiilor de transport rutier internațional de mărfuri, unitare și/sau multiple, neutilizate în termenul de valabilitate a acestora dacă în autorizație este indicat numele operatorului de transport rutier.”

Sancțiuni în caz de neridicare, pierdere, sustragere sau deteriorare a autorizațiilor CEMT

La articolul 31 34 :

articolul se completează cu alineatele (4) și (5) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul neridicării autorizațiilor CEMT repartizate, operatorul de transport rutier se sancționează conform prevederilor art. 31 36  alin. (1 1 ). Sancțiunile nu se aplică în cazul în care autorizațiile neridicate prevăd restricții nesolicitate de operatorul de transport rutier.

(5) În caz de pierdere, sustragere sau deteriorare a autorizației CEMT, operatorul de transport rutier prezinta, în termen de 5 zile lucrătoare, la sediul Agenției, dovezi concludente în acest sens, iar autorizația respectivă este înlocuită cu o autorizație din contingentul celor de la rezerva pentru perioada rămasă, cu achitarea costului acesteia. Actele care demonstrează pierderea, sustragerea sau deteriorarea autorizației CEMT, eliberate de organele competente ale altor state, se prezintă după traducerea acestora în limba română de către un traducător autorizat.”

Retragerea autorizațiilor CEMT

La Articolul 31 36 :

la alineatul (1) litera b), cuvintele „Autorizațiile se retrag proporțional cu numărul de autovehicule înregistrate” se substituie cu cuvintele „În acest caz se retrage doar autorizația la care au fost depistate neregulile”;

articolul se completează cu alineatul (1 1 ) cu următorul cuprins:

„(1 1 ) În cazul neridicării autorizațiilor CEMT repartizate, parcului eligibil al operatorului de transport rutier, calculat la repartizare, se reduce, pentru anul în curs și pentru anul viitor, proporțional numărului autorizațiilor neridicate.”

Excludrea obligativității pentru managerii de transport rutier de avea adeverință medicală și concluzie narcologică.

            Articolul 43

alineatul (12) va avea următorul cuprins:

„(12) Candidații la funcția de manager în domeniul transporturilor rutiere sunt admiși la susținerea testului-grilă sau la formarea profesională, după caz, dacă dispun de diplomă de studii superioare în domeniul juridic, economic sau tehnic ori diplomă de absolvire a unei instituții de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar, cu specializarea în domeniul tehnic auto, sau fac dovada unui stagiu de conducere a unei întreprinderi de transport rutier de mărfuri sau de persoane de cel puțin 5 ani.”

Excludrea controlului psihofiziologic și obligației de avea odata la 2 ani examen medical/concluzie narcologică pentru conducătorii auto

Articolul 43:

la alineatul (2):

partea introductivă și litera d) vor avea următorul cuprins:

„Pentru a putea practica activitatea de transport rutier, conducătorul auto trebuie să îndeplinească următoarele condiții:”

„d) să fie apt din punct de vedere medical (conform concluziei medicale și narcologice, cuprinse în certificatul medical eliberat cu cel mult 12 luni înaintea depunerii solicitării pentru obținerea certificatului de competență profesională, din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru a conduce vehicule rutiere).”

la alineatul (3), textul „o dată la 2 ani” se exclude;

Excluderea obligativității de a avea la bord foaia de parcurs

Articolul 58:

litera d) se exclude.

Excluderea obligativității efectuării controlului medical și tehnic înainte de a începe cursa

Articolul 49:

litera i) se exclude.

Inspecția tehnică periodic a vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile

La art. 1361. – (1) Certificatul de agreare pentru vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile se eliberează în conformitate cu prevederile Acordului cu privire la transporturile internaționale de produse alimentare perisabile și cu privire la mijloacele de transport speciale destinate acestor transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, cu amendamentele respective, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 173/2007.

(2) Certificatul de agreare se eliberează de către stațiile autorizate de Agenție pentru efectuarea activității de inspecție tehnică periodică a vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri perisabile, care dispun de materialele și de instrumentele de măsurare necesare.

(3) Utilizarea certificatului de agreare de către operatorii de transport rutier este facultativă.

Prevederile articolului 1361 vor intra în vigoare la expirarea a 12 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 423 din 22.12.2023, restul articolelor prezentate mai sus vor intra în vigoare pe 06.03.2024.

Pentru a face cunoștință cu toate modificările efectuate în textul Codului Transporturilor Rutiere accesați link-ul: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=141675&lang=ro

AITA

AITA