Curtea de Arbitraj de pe lîngă AITA

Curtea de Arbitraj  de pe lîngă Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) a fost instituită de Consiliul Asociaţiei ”AITA” la 23 decembrie 2005 în corespundere cu Legea cu privire la judecata arbitrala (arbitraj) nr.129-XIII din 31 mai 1994  ca o instituţie permanentă de arbitraj,  nonguvernamentală, independentă în exercitarea funcţiilor ce îi revin,  care este organizată şi  funcţionează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova, cu Regulamentul Curţii de Arbitraj, Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, Regulile de mediere şi conciliere ale Curţii de Arbitraj, Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale aprobate de Consiliul Asociaţiei “AITA” şi actele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Curtea de Arbitraj are  sarcina de a promova în Republica  Moldova arbitrajul comercial  intern şi internaţional, procedura concilierii, precum şi  alte căi de soluţionare a litigiilor comerciale.

Preşedintele Curţii de Arbitraj  este Valentin BARBA.

Sediul Curţii de Arbitraj se află în mun. Chişinău, bd. Dimitrie Cantemir, 3/1.

tel: 022 572 514

Care este competenţa?

De competenţa Curţii de Arbitraj ţine soluţionarea litigiilor dintre membrii Asociaţiei “AITA”, a litigiilor dintre membrii Asociaţiei “AITA” şi alte subiecte ale raporturilor juridice civile, precum şi  a litigiilor dintre persoane juridice şi persoane fizice, inclusiv  străine,  care nu sînt membri ai Asociaţiei “AITA”, dacă părţile în litigiu au încheiat în acest scop o convenţie arbitrală.

Curtea de Arbitraj este competentă să soluţioneze litigiile izvorîte din raporturile juridice civile pentru care legea permite încheierea convenţiei arbitrale, inclusiv:

a) litigii izvorîte din raporturile juridice care apar  la încheierea, executarea sau încetarea contractelor de transport, de expediţie etc;

b) litigii comerciale (vînzare – cumpărare, schimb, donaţie, prestare servicii,  locaţiune, intermediere, comision etc.), inclusiv la încheierea,

executarea sau încetarea contractului;

c) litigii derivate din alte raporturi juridice civile.

Curtea de Arbitraj, în conformitate cu Regulile de mediere şi conciliere ale Curţii de Arbitraj, poate acorda asistenţă persoanelor fizice şi juridice interesate în vederea medierii şi concilierii lor în scopul soluţionării pe cale amiabilă a unor litigii apărute în cadrul executării contractelor de expediţie, de transportare a mărfurilor, inclusiv prin intermediul transportului internaţional, a altor contracte încheiate între transportatori şi alţi agenţi economici şi evitării pe această cale a unor litigii judecătoreşti sau arbitrale.

Curtea de Arbitraj poate acorda asistenţă în arbitrajul ad-hoc la solicitarea părţilor, în particular:

a)     contribuie la îndeplinirea formalităţilor de constituire a arbitrajului;

b)     pune la dispoziţia părţilor Regulile de procedură arbitrală, precum şi lista de arbitri;

c)     oferă arbitrilor aleşi de părţi, la solicitarea lor, date şi informaţii cu caracter normativ referitoare la litigiul soluţionat;

d)     prestează servicii de secretariat vizînd primirea, înregistrarea şi evidenţa corespondenţei, citarea părţilor şi comunicarea actelor şi

a  diverselor înştiinţări către părţi şi arbitri, consemnarea dezbaterilor în procesul-verbal al şedinţei de arbitrare şi  efectuează

orice alte lucrări necesare bunei desfăşurări a arbitrajului;

e)    asigură spaţiu şi alte condiţii corespunzătoare pentru desfăşurarea arbitrajului.

Fiecare litigiu transmis Curţii de Arbitraj se soluţionează în exclusivitate de către completul de arbitri învestit cu dreptul de a soluţiona litigiul determinat şi de a pronunţa o hotărîre definitivă şi obligatorie pentru părţi.

Constituirea completului de arbitri

Completul de arbitri este constituit în exclusivitate din arbitrii înscrişi în lista arbitrilor Curţii de Arbitraj. Constituirea completului de arbitri se efectuează în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală.

Părţile sînt în drept să stabilească în convenţia arbitrală dacă litigiul va fi soluţionat de un arbitru unic sau de un complet din trei arbitri. În cazul în care părţile n-au stabilit numărul arbitrilor împuterniciţi să judece litigiul, acesta va fi judecat de trei arbitri, cîte unul numit de fiecare dintre părţi şi preşedintele completului de arbitri ales de cei doi arbitri.

Principiile activităţii Curţii de Arbitraj

Curtea de Arbitraj şi completul de arbitri format pentru soluţionarea litigiului se conduc de următoarele principii:

a) acceptarea benevolă de către părţi a jurisdicţiei Curţii de Arbitraj;

b) alegerea liberă a arbitrilor;

c) tratament egal şi nepărtinitor faţă de părţi;

d) depunerea eforturilor pentru soluţionarea litigiului prin tranzacţia de  împăcare a părţilor;

e) contribuirea la menţinerea şi consolidarea bunelor relaţii între părţi;

f) caracterul obligatoriu şi definitiv al hotărîrii arbitrale.

Care sunt termenele de  soluţionare a litigiilor?

Dacă părţile nu au convenit altfel, completul de arbitri trebuie să pronunţe hotărîrea în termen de cel mult şase luni de la data introducerii cererii de arbitrare.

Avantaje:

1. Operativitate

  •         orice litigiu, dacă părţile nu convin altfel, se soluţionează de Curtea de Arbitraj în termen de cel mult 6 luni de la data introducerii cererii de arbitrare;

2. Confidenţialitate

  •         dosarele, dezbaterea litigiilor, toate lucrările şi hotărîrile Curţii de Arbitraj sînt confidenţiale;
  •         toate persoanele implicate au obligaţia să asigure confidenţialitatea arbitrajului;

3. Taxe reduse

  •         taxele arbitrale sînt regresive şi mai mici decît în cazul unui proces judiciar;

Efecte:

  •        hotărîrea arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărîri judecătoreşti definitive;
  •        hotărîrea arbitrală este obligatorie;
  •        hotărîrea  arbitrală are efectul unei hotărîri judecătoreşti şi se execută silit, ca şi o hotărîre judecătorească;

IMPORTANT
Înscrieţi în contractele comerciale
clauza arbitrală
Va protejează în cazul ivirii unor litigii

“Orice litigiu decurgînd din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori încetarea lui, se va soluţiona prin Curtea de Arbitraj de pe lîngă Asociaţia “AITA” în conformitate cu Regulamentul şi Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărîrea arbitrală adoptată este definitivă şi obligatorie, părţile angajîndu-se să o execute de bună voie.”

Documente

Lista Arbitrilor

Lista arbitrilor 

Legi, Acte normative

Lege cu privire la arbitraj nr. 23-xvi din 22.02.2008
Lege cu privire la arbitrajul comercial internaional nr. 24-xvi din 22.02.2008

Hotărîrea Guvernului

HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA cu privire la măsurile de realizare a prevederilor Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a Convenţiei vamale relativ la transportul internaţional de mărfuri sub acoperirea carnetului TIR
HOTĂRÎREA PARLAMENTULUI REPUBLICII MOLDOVA privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia europeană de arbitraj comercial internaţional şi la Aranjamentul relativ la aplicarea Convenţiei europene de arbitraj comercial internaţional
HOTĂRÎREA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA cu privire la măsurile de realizare a prevederilor Convenţiei vamale privind transportul internaţional de mărfuri cu aplicarea carnetelor TIR

Convenția Europeană

Conventia Europeana
Conventie pentru recunoasterea si executarea sentintelor arbitrale straine din 1958

Cadrul legal de instituționalizare

Curtea Supremă de Justiţie
Norme privind taxele si cheltuielile arbitrale (în redacție nouă)
Taxa arbitrală-Rechizite
Regulamentul curtii de arbitraj
Reguli de mediere si conciliere ale curții de arbitraj de pe lîngă Asociația AITA
Reguli de procedura arbitrala