Italia

A fost atașat noul formular furnizat de Ministerul Transporturilor din Italia – versiune originală + traducere neoficială în engleză.

Hoping to make you useful I send you the form that drivers of companies not having their registered office in Italy must fill out, upon their entry into our country, in compliance with the provisions of the interministerial decree of the Ministry of Infrastructure and Transport and of the Ministry of Health issued on 17/03/2020.

Unfortunately there is only the Italian version.

ATTENTION: this form is different from the one, in English, previously spread by Iro Doumani.

Sincerely, Mauro Sarrecchia

Traducere neoficiala

În speranța de a vă face util, vă trimit formularul pe care șoferii companiilor care nu au sediul social în Italia trebuie să completeze, la intrarea lor în țara noastră, cu respectarea prevederilor decretului interministerial al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor și al Ministerul Sănătății emis la 17.03.2020.

Din păcate, există doar versiunea italiană.

ATENȚIE: această formă este diferită de cea, în engleză, răspândită anterior de Iro Doumani.

Cu stima, Mauro Sarrecchia

Formular

✓Dear all,

as announced the Interministerial Decree n. 127 of 24/03/2020 with which some previous Interministerial Decrees whose effectiveness expired today were extended.

Of particular importance for the sector is, in particular the Interministerial Decree n.120 of 17/03/2020 which, among other things, provided for limitations to the permanence in Italy of the staff driving vehicles coming from abroad if dependent on companies not based legal in Italy.

Paragraph 3 of article 1 was amended to this decree, which read “The provisions of the preceding paragraphs do not apply to traveling staff belonging to companies with registered offices in Italy”.

The new text, certainly less stringent for non-Italian transport companies – and which also incorporates the guidelines for the so-called “GREEN LINES” decided in the Council of Ministers and the EU transports, of which we have reported – reads:

    1. The provisions of the preceding paragraphs do not apply:

a) the crew of the means of transport;
b) to traveling staff belonging to companies with registered offices in Italy ”.

It is therefore no longer foreseen for the crew of the means of transport – if we understand it well – the 72-hour limitation on the stay in Italy and the need to issue a special declaration

Traducere neoficială.

Dragilor,

după cum a anunțat Decretul interministerial nr. 127 din 24/03/2020 cu care au fost prelungite unele decrete interministeriale anterioare a căror eficiență expiră astăzi.

O importanță deosebită pentru sector este, în special, Decretul interministerial nr.120 din 17/03/2020 care, printre altele, prevedea limitări pentru permanența în Italia a personalului care conducea vehicule care provin din străinătate, dacă acestea depind de companii care nu își au sediul legal în Italia.

Alineatul (3) al articolului 1 a fost modificat la prezentul decret, care scria “Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică personalului călător care aparține companiilor cu sediul social în Italia”.

Noul text, cu siguranță mai puțin strict pentru companiile de transport non-italiene – și care încorporează, de asemenea, liniile directoare pentru așa-numitele „LINII VERDE”, decis în Consiliul de Miniștri și în transporturile UE, despre care am raportat – scrie:

    1. Dispozițiile alineatelor precedente nu se aplică:

a) echipajul mijloacelor de transport;>
b) personalului călător aparținând companiilor cu sediile în Italia ”.

Prin urmare, nu mai este prevăzut pentru echipajul mijloacelor de transport – dacă îl înțelegem bine – limitarea de 72 de ore a șederii în Italia și necesitatea emiterii unei declarații speciale

Dear all,

as announced the Interministerial Decree n. 127 of 24/03/2020 with which some previous Interministerial Decrees whose effectiveness expired today were extended.

Moreoverunlike what you communicated with my email of 25 March, the Ministry has let us know that its correct interpretation of Ministerial Decree 127 provides that the driver dependent on a company with registered office not in Italy must still now fill in a declaration that will allow him to stay in Italy for 72 hours.

If the driver has to remain in Italy for another 48 hours for specific reasons related to transport, he must fill in a new declaration.

I enclose a filing form and an unofficial translation in English.

I apologize for the inconvenience and I offer you all the best regards.

Mauro Sarrecchia

Formular-it

Formulat-en

Admin

Admin