Cerere de oferta pentru servicii de audit a situatiilor financiare

Aociaţia AITA Vă invită să depuneţi oferta dumneavoastră de preţ în vederea achiziţionării serviciilor de audit financiar a situaţiilor financiare ale Asociaţiei în conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit/ISA.

Obiectul auditului: Situaţiile financiare individuale ale Asociaţiei AITA pentru exerciţiul încheiat la 31​ decembrie 2019, întocmite în conformitate cu prevederile Indicaţiilor metodice privind​ particularităţile contabilităţii în organizaţiile​ necomerciale şi Standardelor​ Naţionale de Contabilitate.

Auditul urmează să fie desfăşurat în perioada 01 – 30 aprilie 2020. Perioada exactă pentru efectuarea auditului va fi stabilită în contractul de audit în urma negocierilor.​

Perioada care urmează a fi supusă auditului este 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019.

Opinia de audit urmează a fi prezentată în două exemplare în limbile română şi engleză. Raportul de audit şi scrisoarea către conducere urmează a fi prezentate în limba română (opţional în limba engleză).

Scrisoarea către conducere va include comentarii şi recomandări asupra unor eventuale deficienţe identificate în urma controlului intern şi alte aspecte pe care auditorul le va considera necesare de a fi aduse la cunoştinţa conducerii​ Asociaţiei şi va face recomandări cu privire la îmbunătăţirea acestora.

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către Consiliul Asociaţiei AITA în baza următoarelor criterii:

-​ ​ ​ ​ ​ ​ Experienţă în domeniu – companiile de audit interesate trebuie să aibă experienţă în auditarea organizaţiilor necomerciale din Republica Moldova;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Calificarea echipei care va efectua auditul;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Preţul serviciilor​ si perioada propusă pentru efectuarea auditului;

-​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ Imaginea şi reputaţia companiei. Apartenenţa companiei la o reţea internaţională va constitui un avantaj.

Persoana de contact pentru informaţii suplimentare: Paladi Luminiţa, Contabil-şef, număr de telefon: (022) 57 25 06,​ 069​ 306​ 921(mobil),​ adresa e-mail:​ lpaladi@aita.md.

În cazul în care compania dumneavoastră este disponibilă pentru prestarea serviciilor solicitate, Vă rugăm să expediaţi oferta dumneavoastră direct la sediul Asociatiei AITA la adresa: bd. D. Cantemir 3/1, mun. Chișinău, MD-2001, în plic sigilat, cu indicarea denumirii companiei și data depunerii.​ ​

Data limită pentru prezentarea ofertei: 24 aprilie 2019 ora 16:00.

Informaţie generală privind Asociaţia AITA

Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Auto din Moldova “AITA” (“Asociaţia”) a fost înfiinţată la 25 august 1992 în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Asociaţia este o organizaţie necomercială, neguvernamentală, independentă, profesională, cu profil reprezentativ, creată pe principii democratice, ca o uniune persoane juridice (numite în continuare „membrii Asociaţiei”), în conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 şi care este asociaţia naţională – garantă a aplicării în Republica Moldova a Convenţiei vamale relativă la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea Carentelor TIR (în continuare “Convenţia TIR”) adoptată la Geneva la 14 noiembrie 1975 şi aşa cum a fost ratificată de Republica Moldova.

Asociaţia AITA îndeplineşte funcţia de asociaţie garantă, care asigură un risc viitor, generat de eventuala incapacitate a Titularului de carnet TIR de a-şi onora obligaţiunile faţă de autorităţile vamale, achitând din contul garanţiilor financiare drepturile şi taxele de import sau de export exigibile şi alte obligaţiuni derivate în urma încălcării procedurii TIR, asigurând astfel, funcţionalitatea lanţului de garanţie în modul prevăzut de Convenţia TIR.

In conformitate cu Statutul Asociaţiei AITA are următorul obiect de activitate: ​

 •  Colaborează cu autorităţile de stat, organizaţiile neguvernamentale şi uniunile transportatorilor auto de mărfuri din ţară şi de peste hotare;
 • Negociază cu partenerii din ţară şi de peste hotare, participă la elaborarea şi încheierea acordurilor şi contractelor în domeniul transportului internaţional de mărfuri, acordă asistenţă Membrilor Asociaţi, Titularilor de Carnete TIR şi Posesorilor pentru stabilirea relaţiilor cu parteneri străini şi dezvoltarea altor forme de colaborare;
 • Eliberează Carnete TIR, precum şi alte acte necesare pentru activitate în domeniul transportului internaţional de mărfuri, prestează servicii conexe acestei activităţi;
 • Livrează mărfuri utilizate în cadrul transportului internaţional de mărfuri: formulare scrisorilor de transport de tip CMR, dispozitive de plată automată a taxei de drum, diagrame pentru tahografe, etc.;
 • Efectuează culegerea, stocarea şi utilizarea informaţiei din domeniul dezvoltării transporturilor internaţionale de mărfuri;
 • Cooperează cu partenerii din ţară şi peste hotare în domeniul producerii, ştiinţei precum şi alte domenii, ce corespund scopurilor Asociaţiei;
 •  Sprijină formarea şi perfecţionarea specialiştilor şi altor cadre în domeniul transporturilor şi activităţilor conexe;
 •  Organizează cursuri de instruire în conformitate cu cerinţele Convenţiei TIR şi normelor IRU;
 •  Organizează şi participă la seminare, conferinţe, întruniri etc., în vederea realizării scopului Asociaţiei AITA, cu atragerea specialiştilor calificaţi în domeniile respective;
 •  Contribuie la ridicarea nivelului calitativ al potenţialului cognitiv şi intelectual în domeniul transportului internaţional de mărfuri;
 •  Elaborează şi editează materiale metodice, ghiduri şi îndrumări, precum şi multiplică publicaţii periodice pentru persoanele interesate de transport internaţional de mărfuri;
 •  Organizează întruniri, şedinţe deschise, adunări, lecţii, seminare, conferinţe pentru examinarea problemelor şi chestiunilor în cadrul activităţilor de transport internaţional de mărfuri;
 •  Desfăşoară alte activităţi, inclusiv economice (comerciale), în vederea realizării scopului Asociaţiei AITA.

Adresa juridica a Asociaţiei este​ bl. D. Cantemir 3/1, Chişinău, Republica Moldova.

Asociaţia activează doar pe teritoriul Republicii Moldova si la 31 decembrie 2018 avea 21 angajaţi.

Asociaţia ţine contabilitatea şi întocmeşte situaţiile financiare în conformitate cu Standardele Naţionale de Contabilitate aprobate prin Ordinul Vice ministrului Finanţelor al RM nr.118 din 6 august 2013 şi Indicaţiile metodice privind​ particularităţile contabilităţii în organizaţiile​ necomerciale, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor al RM nr.188 din 30.12.2014.

Situaţiile financiare cuprind bilanţul contabil, situaţia de venituri şi cheltuieli şi situaţia modificărilor surselor de finanţare.

Admin

Admin