Infraсțiuni

Pe data de 10 octombrie 2012 a avut loc Şedinţa de lucru privind contracararea contrabandei cu ţigări efectuată de transportatorii rutieri de mărfuri din Republica Moldova. La întrunire au participat reprezentanţi cu funcţii de răspundere din partea Ministerului Afacerilor Interne, Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Corupţiei, Serviciului Vamal şi Asociaţiei.
În primul rînd a fost expusă îngrijorarea asupra creşterii în ultimul timp a cazurilor de contrabandă cu ţigări, efectuată de transportatorii rutieri de mărfuri din Republica Moldova. Apoi participanţii la şedinţă au informat succint despre măsurile întreprinse de organele competente asupra combaterii acestui fenomen şi tot odată despre problemele de ordin juridic, în ceea ce priveşte aplicarea normelor materiale şi procesuale cu care se confruntă la luarea măsurilor corespunzătoare.
Sa subliniat că o mare problemă este transportul arendat, care nu este suficient controlat. Altă chestiune este tărăgănarea nejustificată a implementării tahografului digital în ţara noastră, precum şi incompetenţă descifrării de către specialiştii, implicaţi în controlul transportului rutier a diagramelor tahografelor obişnuite, ceea ce ar permite descifrarea timpului staţionarii autovehiculului la tranzitarea teritoriului Republicii Moldova.
În rezultatul schimbului de opinii s-a constat şi lipsa conlucrării operative şi eficiente dintre organele de resort şi Serviciul Grăniceri pe problema dată şi s-a concluzionat, că acest viciu este necesar de contracarat cu forţe comune pe toate direcţiile posibile.
Serviciul Vamal a adus la cunoştinţă că la unele puncte de trecere a frontierei de stat a fost instalat utilaj care permite scanarea autovehiculelor de transport marfă şi depistarea contrabandei cu ţigări. Această măsură a permis contracararea ultimelor cazuri de contrabandă.
    În rezultatul discuţiilor s-a hotărât:
Pentru a introduce o măsură mai dură în combaterea contrabandei cu ţigări se va iniţia modificarea cadrului juridic: administrativ, penal, şi anume normele materiale şi procesuale privind confiscarea autovehiculul (inclusiv şi cel arendat) implicat în contrabanda cu ţigări.
Serviciul vamal va da indicaţii pentru toate punctele şi birourile vamale privind îndreptarea preponderentă a transportului de marfă prin punctele vamale, unde este montată şi funcţionează instalaţia de scanare a autovehiculelor şi de a solicita îndeplinirea completă de către transportatori a rubricilor formularului CMR, iar în caz de tranzitare a Republicii Moldova cu utilizarea formularelor CMR eliberate de alte state, aplicarea ştampilei transportatorului.
Serviciul vamal de comun cu Asociaţia AITA vor introduce măsuri privind înăsprirea condiţiilor de admitere a companiilor de transport şi a autovehiculelor în activitatea de transport internaţional de marfă, inclusiv în sistemul TIR.
Asociaţia AITA şi Serviciul Vamal vor informa transportatorii că în caz de schimbare a şoferului (şoferilor) pe traseu, înscrierea numelui şi numelui de familie e necesar de confirmat cu ştampila transportatorului.
Asociaţia AITA va plasa pe Sait-ul său oficial (www.aita.md) deciziile şi sancţiunile aplicate de către organele competente din Republica Moldova şi din alte state faţă de infractorii, care au săvârşit contrabandă cu ţigări. Tot odată Asociaţia AITA va stopa eliberarea scrisorilor de garanţie pentru obţinerea vizelor şoferilor, care au admis infracţiuni.
Asociaţia AITA, prin intermediul Centrului CIPTI şi-a luat obligaţiunea să organizeze cursuri privind instruirea persoanelor cu funcţii de control ale organelor competente privind utilizarea tahografelor, descifrarea lor şi executarea îndeplinirii conforme de către operatori de transport a cerinţelor Acordului AETR.
Şedinţa a fost bazată pe un dialog constructiv.    

    Scanere mobile “Rapiscan” pentru detectarea traficului ilicit de mărfuri în camioane şi containere
În baza Acordului-cadru dintre Republica Moldova şi Comisia Europeană privind asistenţa externă, semnat la Bruxelles la 11 mai 2006, ratificat prin Legea nr. 426-XVI din 27 decembrie 2006, în cadrul proiectului de Cooperare Transfrontalieră (CBC), Serviciul Vamal al Republicii Moldova a beneficiat în anul 2008 de un scaner mobil instalat la Criva.
“Din sursele proprii Serviciul Vamal a procurat încă două asemenea scanere mobile instalate la Leuşeni şi Tudora, care eficientizează munca vameşilor în deservirea fluxului de autocamioane, ce traversează în ambele sensuri frontiera de stat, necesare pentru detectarea traficului ilicit de mărfuri în camioane şi containere. Prin efortul aceloraşi organisme internaţionale, pentru a facilita şi securiza trecerea hotarului ţării de către autocamioane, beneficiem la acest sfîrşit de toamnă de o donaţie din două scanere mobile, care vor fi instalate la 2 Birouri vamale, şi anume Cahul şi Centru, considerate a fi cele mai aglomerate. În caz de necesitate, pentru a uşura lucrul vameşilor, scanerele mobile vor fi transportate şi la alte posturi vamale” – a ţinut să menţioneze dl.Viorel Melnic, Director General al Serviciului Vamal în cadrul ceremoniei oficiale de transmitere a utilajului performant.
În total Serviciul Vamal dispune de echipament neintruziv de detectare: 25 scanere X-Ray atît mobile, cît şi fixe pentru controlul bagajelor persoanelor fizice, containerelor şi camioanelor cu mărfuri; 71 detectoare de diferit tip (detectarea metalelor, a golurilor şi lungimii încăperilor transportatoarelor de mărfuri). Perfecţionarea tehnologiilor vamale, fiind un proces complex şi continuu a fost realizat prin completarea cadrului normativ existent cu reglementările ajustate la legislaţia vamală a Uniunii Europene, precum şi implementarea unor tehnologii performante de vămuire şi control vamal, bazate pe managementul riscurilor.
Donaţia – utilajul de scanare, inclusiv echipamentul de instruire şi piesele de schimb constituie 3 mln. Euro, fiind calculate şi cheltuielile pentru instruirea corespunzătoare de exploatare şi întreţinere a sistemelor de scanare a 30 de colaboratori vamali.
Dl.Victor Bodiu, Ministru de Stat, a specificat că utilajul existent utilizat de instituţia vamală este parţial suficient pentru Serviciul Vamal, dar pentru stoparea actelor nelegitime în procesul de import-export a mărfurilor, în zonele de control vamal este necesar de a perfecţiona baza tehnico-materială şi dotarea posturilor vamale cu tehnică performantă. O integrare europeană înseamnă şi o infrastructură europeană. În acest scop Guvernul Republicii Moldova şi în continuare poartă discuţii cu potenţialii donatori prin misiunile diplomatice ale Republicii Moldova de peste hotare şi cu potenţialii donatori internaţionali prezenţi în ţară pentru obţinerea fondurilor pentru procurarea noilor echipamente de detectare. (ex. UNDP, BM, USAID).
Comisia Europeană a sprijinit în mod continuu Moldova în consolidarea controlului la frontieră şi va fi şi în viitor angajată în acest domeniu, atât pe plan bilateral cât şi prin intermediul iniţiativei pilot privind gestionarea integrată a frontierelor din cadrul Parteneriatului Estic”, – a menţionat dl Dirk Schuebel, Şeful Delegaţiei Comisiei Europene, care a înmînat cheile complexelor de scanare reprezentanţilor Serviciului Vamal al Republicii Moldova, dorindu-le succese şi performanţe.
Ceremonia de transmitere a celor două scanere mobile “Rapiscan” a finalizat cu vizitarea Muzeului Serviciului Vamal al Republicii Moldova

Captură de 700 mii pachete cu ţigări estimate la 1 milion de euro
Conform actelor de însoţire, 2 autocamioane înmatriculate în Republica Moldova, transportau borcane spre Bulgaria, însă printre palete, vameşii postului vamal Cahul-Oancea, verificând o informaţie operativă, au găsit mai multe ţigări decât marfă declarată – 700 de mii de pachete, fabricate în Moldova.
“Printre recipientele din sticlă la controlul fizic al unităţilor de transport au fost observate ascunzişurile camuflate cu fîşii din carton, creîndu-se iluzia optică că ambalajul fabricii producătoare este intact şi compact. Dar nu au putut infractorii să-şi ducă planul la capăt, scopul cărora a fost de a se îmbogăţi sfidînd legea, vameşii noştri avînd pregătirea necesară şi experienţa de rigoare – a menţionat Victor Sinogaci, şeful postului vamal Cahul, – specificînd că contrabanda cu ţigări este o “afacere profitabilă” şi mulţi încearcă să o perpetueze, ce-i drept nu în proporţii atît de mari. Decalajul dintre preţurile cu amănuntul a ţigărilor în Moldova şi în Uniunea Europeană îi provoacă pe unii cetăţeni la fărădelegi”.
Sergei Cervinski, şef – adjunct al Biroului Vamal Cahul a enunţat o cauză posibilă de redirecţionare a fraudelor vamale prin postul sudic de pe malul Prutului: “Postul Vamal Cahul-Oancea este preferat de către cei certaţi cu legea, deoarece, fiind în reconstrucţie, nu este dotat cu aparat scaner de ultimă generaţie. Cazul dat este cercetat sub toate dimensiunile, dispunîndu-se o seriozitate deosebită, dat fiind faptul că este necesar, pe lîngă stabilirea persoanelor implicate în traficul ilicit de mărfuri accizate, de elucidat toate momentele de nimerire în ambalajul original al recipientelor din sticlă a produselor de tutungerie”.
Camioanele au fost reţinute în vamă, iar marfa s-ar putea să fie confiscată, dacă judecata va lua o decizie în acest sens. Captura de produse de tutungerie de la Cahul este cea mai impunătoare din ultimii ani.

Posibila pedeapsă – de la 3 la 10 ani privaţiune de libertate
La Cahul într-o unitate de transport ce se îndreaptă spre Uniunea Europeană au fost depistate ţigări, ascunse ingenios în elementele constructive ale camionului “Renault”, care intenţiona să urmeze în ţara vecină, unde era aşteptat cu produsele de tutungerie.
Inspectorii postului vamal Cahul-Oancea aflaţi în tură, în comun cu colaboratorii secţiei fraude vamale, au curmat o nouă tentativă de contrabandă cu ţigări în proporţii deosebit de mari. Într-un camion “Renault” înmatriculat în Republica Moldova, care traversa frontiera vamală spre România au fost depistate 17 mii 520 pachete de ţigări “Winston” şi “Karelia”, tăinuite în locuri special amenajate a unităţii de transport. Rezervorul pentru motorină era modificat migălos, fiind sudat în inox un alt rezervor cu două camere, unul pentru carburant şi al doilea – locul de tăinuire a ţigărilor. De-altfel, acest ascunziş era destul de încăpător, unde puteau fi dosite şi oarecare alte mărfuri. Al doilea loc tainic a fost descoperit în podeaua caroseriei, de unde au fost extrase pachetele de “Karelia Slims” şi al treilea – în roţile remorcii aflate în repaus. Acestea din urmă au fost demontate şi debarasate de pachetele de ţigări “Winston”.
Şeful Biroului vamal Cahul, a menţionat că de la începutul anului curent colaboratorii posturilor vamale şi secţiei fraude vamale au depistat şi au documentat 302 fapte de încălcări a reglementărilor vamale, iar în 16 cazuri a fost pornită urmărirea penală. În ceea ce ţine de contracararea traficului ilicit de ţigări, dlui a concretizat că numai în luna octombrie la Biroul vamal Cahul au fost atestate 7 cazuri de transportare ilicită a produselor de tutungerie, iar cel relatat mai sus este al doilea după proporţii – se intenţiona scoaterea din ţară a 17 mii 500 pachete de ţigări. Pe faptul dat de către ofiţerii de urmărire penală este pornită o cauză penală în baza art.248, al 5 a Codului penal al Republicii Moldova. Dacă persoana implicată în contrabanda cu ţigări va fi găsită vinovată, aceasta riscă o pedeapsă cu închisoare de la 3 la 10 ani.

Din nou obiectul fraudei la vamă – produse de tutungerie
Vameşii moldoveni au reţinut la ieşirea din ţară un lot de ţigări de contrabandă, ascunse în elementele constructive ale unei cisterne pentru transportarea sucurilor, care urma spre Bulgaria. Din locuri special amenajate au fost extrase 46 mii 700 pachete de ţigări de patru denumiri ale unor fabrici de tutun din străinătate.
La pista de “ieşire autocamioane” a postului vamal Leuşeni-Albiţa (auto), Biroul Vamal Leuşeni a fost stopat un autocamion de model “Iveco” înmatriculat în Bulgaria, care tracta o platformă pe care era amplasată o cisternă destinată transportării produselor alimentare în stare lichidă, suc de fructe.
Controlul unităţii de transpor cu utilajul special de scanare “Rapiscan” a scos în evidenţă tăinuite între pereţii cisternii şi plăcile izotermice exterioare ţigări. Din ambele părţi cisterna avea prinsă în jurul său capace emisferice masive din metal, care de fapt şi doseau locurile de tăinuire a produselor de tutungerie. Emisferele spaţiului gol erau utilate cu nişte scînduri rotungite, legate cu frînghii, “invenţie” necesară pentru scoaterea fără efort din ascunziş a ţigărilor. Acţionînd cu utilaje speciale vameşii au demontat aceste capace, fiind extrasă marfa.
Cei 20 cm. de spaţiu gol pe circumferinţa cisternei au fost umplute cu 46700 pachete de ţigări: “Jin Ling”-13050 pachete cu timbru de acciz al Republicii Moldova, iar celelalte fără marcă de acciz “Regal”-8250 pachete, “Business Club”-16550 pachete, şi “Superkings”-8850 pachete, care mai au şi inscripţia în limba engleză “Produs în Anglia”.
Organul de urmărire penală, care a intentat un dosar penal, urmează să stabilească provenienţa ţigărilor de contrabandă, să urmărească calea de întroducere ilegală a ţigărilor de producţie străină şi să desconspireze filiera furnizorului, fiind cert faptul că acest lot de produse de tutungerie au nimerit pe teritoriul vamal al Republicii Moldova şi urma să fie scos pe cale frauduloasă, fiind destinat pentru consumatorii din spaţiul comunitar, posibil şi pentru fumătorii din Anglia şi SUA.

    Persoane culpabile de încălcarea legislaţiei vamale
În primele zile ale lunii martie a.c., inspectorii vamali din ture şi colaboratorii subdiviziunilor Departamentului de Aplicare a Legii s-au condus de prevederile şi obiectivele Strategiei Serviciului Vamal privind combaterea fraudelor vamale şi a corupţiei, continuînd să aplice procedeele tactice şi metodice întru contracararea încălcărilor regulilor vamale, comise de persoane fizice sau juridice. În această perioadă au fost depistate şi contracarate mai multe cazuri de introducere sau scoatere de pe teritoriul Republicii Moldova a bunurilor cu încălcarea prevederilor legislaţiei, fiind întocmite în baza lor procese verbale şi intentate dosare penale.
Ofiţerii sectorului urmărire penală a Secţiei fraude vamale a Biroului Vamal Cahul examinează materialele procesului verbal asupra săvîrşirii unei contravenţii vamale depistate la data de 3 martie a.c. La pista de ieşire a postului Cahul-Oancea într-un microbus de model Mercedes cu numere de înmatriculare străine, la volanul căruia se afla un cetăţean al Republicii Moldova, a fost depistată marfă nedeclarată – 2060 pachete de ţigări “Winston” şi “Monte Carlo”. Valoarea lotului produselor de tutungerie este echivalentă sumei de 13500 lei.
În aceiaşi zi la linia de intrare a postului vamal Leuşeni- Albiţa (auto), într-un autocamion cu numere de Chişinău, în urma controlului vamal a fost depistată marfă nedeclarată de către şofer – un cetăţean al Republicii Moldova: 830,4 kg. tuburi spiratate şi cabluri plastice. Valoarea mărfii nedeclarate este de 25229 lei.
În ambele cazuri, persoanele culpabile de încălcarea regulilor vamale, vor fi supuse pedepsei corespunzătoarea în conformitate cu legislaţia în vigoare.

În decursul nopţii 23.06.2011 la postul vamal Leuşeni-Albiţa (auto) au fost zădărnicite 6 tentative de contrabandă cu produse de tutungerie, una din ele în proporţii deosebit de mari.

Din motivul că pe pieţele din Uniunea Europeană preţul pentru un pachet de ţigări este practic de 5 -10 ori mai mare decît în Republica Molodva, în activitatea instituţiei vamale a fost pronosticată posibila creştere a numărului tentativelor de trecere frauduloasă peste frontiera vamală a produselor de tutungerie. În legătură cu acest fapt, Serviciul Vamal în temeiul Planului comun de acţiuni întru combaterea traficului illicit a mărfurilor la frontier, încheiat între Serviciul Vamal al Republicii Moldova şi Autoritatea Naţională a Vămilor din România, a înăsprit acţiunile de contracarare fraudelor vamale şi exportul illegal de produse de tutungerie, în special toate camioanele sunt scanate cu ajutorul utilajului mobil special “Rapiscan”.
O analiză a situaţiei la capitolul “comiterea fraudelor vamale” cu produse de tutungerie demonstarează faptul că sfidarea legislaţiei în vigoare a devenit un fenomen infracţional, care nu poate fi decelat în timp şi spaţiu, dar aplicînd principiile analizei de risc, putem afirma că căile de scoatere a produselor de tutungerie din teritoriul vamal al Republicii Moldova au fost redirecţionate, infractorii folosind în aceste scopuri alte metode, dar utilizînd-o şi pe cea clasică – de tăinuire a ţigărilor în elementele constructive ale unităţilor de transport şi încercarea de a le trece peste frontieră prin posturile vamale.
Numai în decursul nopţii trecute la postul vamal Leuşeni-Albiţa (auto) au fost zădărnicite 6 tentative de contrabandă cu produse de tutungerie, una din ele în proporţii deosebit de mari. La pista “ieşire autocamioane ” din Republica Moldova controlul vamal-grăniceresc, confirmat de imaginile scanerului, a depistat într-un autocamion “MAN” înmatriculat în Ialoveni, dosite în podea în locaşuri special amenajate 11 mii 466 pachete de ţigări “Winston”, care pe piaţa comunitară valorează circa 35 mii Euro. Inventivitatea şoferului a constat în montarea unei podele duble la remorcă din 23 grinzi metalice cu profil în toată lungimea de 14 metri, spaţiul din ele fiind burduşit cu pachete de ţigări, care puteau fi extrase din podea numai prin acţionarea unui sistem ingenios de frînghii mascat cu o bară metalică sudată. Grinzile şi podeaua din interior erau aşternute cu folie dublă de hîrtie şi aluminiu, scopul cărora nu era unul de tuning, ci de a duce în eroare tehnica de scanare, creînd în imaginea scanată o uiniformitate a spaţiilor constructive.
Transportul cu anvelope din Ucraina în România era în tranzit peste teritoriul vamal al Republicii Moldova, sub acoperirea carnetului TIR, iar marfa -sigilată. Taina-şiretlic, cum au nimerit ţigările produse în ţara noastră într-un transport sigilat a fost elucidată repede, fiind constatat faptul că sigiliul a rămas intact datorită faptului ca contrabandistul a demontat oblonul lateral al caroseriei din şuruburi, l-a săltat cîţiva centimetri, căpătînd astfel spaţiul necesar pentru operarea cu pachetele de ţigări, “Gura” ascunzişului fiind acele 23 grinzi cu profil.
Pentru tentativa de contrabandă în proporţii deosebit de mari cu produse de tutungerie, şoferul s-a ales cu dosar penal intentat conform prevederilor Codului penal.
Controlul fizic a trei autocare şi două microbuse, unităţi de transport înmatriculate în Moldova şi care se deplasau din Italia transportînd colete neînsoţite şi pasageri, a depistat nedeclarate organului vamal mai multe mărfuri, dar şi ţigări. Cu toate că numărul total de 3 mii 235 de pachete de ţigări, descoperite fiind ascunse de controlul vamal în tavanul unei unităţi, în bordul alteia, în uşa şi scaunul şoferului şoferului altor două şi printre coletele neînsoţite în ultimul caz, nu este relevant din punctul de vedere al proporţiei infracţiunii, este un semnal că se încearcă sfidarea legii prin scoaterea frauduloasă a produselor de tutungerie, cantitatea cărora este strict reglementată. Desprea aceasta ştiu toţi, dar ţigările continuă a fi subiectul infracţiunilor. Pe cazurile date au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenţie, pe faptul încălcării prevederilor art. 287 alin 10 Cod Contravenţional al RM: “Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop,….” . Produsele de tutungerie au fost reţinute în vederea confiscării, iar conducătorii auto s-au ales cu amenzi contravenţionale.
Pentru cei interesaţi, specificăm detaliile capturilor:
în mijlocul de transport de marca “Mercedes Sprinter”, care se deplasa din R. Moldova în Italia şi transporta colete şi transmisiuni, au fost depistate nedeclarate, plasate în colete ţigări cu timbre de acciz al R. Moldova de marca “Marlboro” – 160 pachete, “Winston” – 100 pachete, “Temp” – 20 pachete, în valoare totală de 3720 lei;
în mijlocul de transport de marca “Mercedes Sprinter”, care se deplasa din R. Moldova în Italia şi transporta colete şi transmisiuni, au fost depistate nedeclarate, tăinuite în tavanul microbusului ţigări cu timbre de acciz al R. Moldova de marca “Marlboro” – 505 pachete, “Winston” – 55 pachete, “L&M” – 1485 pachete, “Kent” – 30 pachete în valoare totală de 22955 lei;
în mijlocul de transport de marca “Mercedes Vito”, care se deplasa din R. Moldova în România şi transporta bunuri personale, au fost depistate nedeclarate, tăinuite în lanjerourile microbusului ţigări cu timbre de acciz al R. Moldova de marca “Plugarul” – 400 pachete, în valoare totală de 880 lei.
în mijlocul de transport de marca “Mercedes”, care se deplasa din R. Moldova în Italia şi transporta colete şi transmisiuni, au fost depistate nedeclarate, plasate în uşi şi scaunul şoferului ţigări cu timbre de acciz al R. Moldova de marca “Winston” – 230 pachete, “Chesterfield” – 30 pachete, , “Prima” – 50 pachete în valoare totală de 2720 lei; în mijlocul de transport de marca “Setra”, care se deplasa din R. Moldova în Italia şi transporta colete şi transmisiuni, au fost depistate nedeclarate, plasate în colete ţigări cu timbre de acciz al R. Moldova de marca “L&M” – 200 pachete, în valoare totală de 1800 lei.